فرهنگ لغت پاتولوژی برای بیماران

MyPathology Report
سپتامبر 21، 2023


فرهنگ لغت پاتولوژی مجموعه ای از تعاریف بیمار پسند برای رایج ترین اصطلاحات و عباراتی است که توسط آسیب شناسان در گزارش های آسیب شناسی استفاده می شود. این تعاریف مفاهیم کلی را توصیف می کنند. از ... ما دیدن کنید کتابخانه تشخیص برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تشخیص خود کمک خواستن؟ تماس با ما.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

آبسه
آکانتوز
التهاب حاد
ضمیمه
آدنوما
آدنوکارسینوما
آدنومیوز
سرطان آدنوسکواموز
بافت چربی
غده فوق کلیوی
AE1/AE3
اصالحیه
آناپلاستیک
کم خونی
آنژیو تهاجم
مخاط نوع آنترال
پادتن
آخرالزمان
آپوپتوز
ناهنجاری شریانی وریدی (AVM)
آتروفیک
آتروفی
آتيپيا
آتیپیک
شکل میتوزی غیر معمول
میتوز غیر معمول

B

سلول های B
بالون زدن کبد
لنفوپلاسماسیتوز پایه
نئوپلاسم بازالوئید
بازوفیل
خوش خیم
نئوپلاسم خوش خیم
بافت برداری
مخاط نوع بدن
برادر
ضخامت برسلو

C

کلسیفیکاسیون
کارسینوما
سرطان در محل
کارسینوئید
مخاط قلب
مصنوع کوتر
CD19
CD20
CD3
CD30
CD34
CD45
CD5
CD68
CDX-2
شکاف کلسترول
التهاب مزمن
کروماتین
کروموگرانین
روده بزرگ
سرطان کولون
مخاط کولون
مخاط ستونی
کریبریفورم
بیماری کرون
آبسه کریپت
اعوجاج دخمه
کریپتیت
سیکلین D1
سیتوکراتین
سیتوکراتین 5 (CK5)
سیتوکراتین 7 (CK7)
سیتوکراتین 20 (CK20)
آتیپی سیتولوژیک
سیتومگالوویروس (CMV)
کیست
سیتوپلاسم

D

تغییرات دژنراتیو
دسمین
دسموپلازی
DIF
تمایز
پخش
ایمونوفلورسانس مستقیم
دیاستال
مجرا
دیسپلازی

E

E-cadherin
ادم
ادماتیک
اندوفیت
ائوزینوفیل
سلول های اپیتلیال
سلول های اپیتلیوئیدی
اپیتلیوم
ویروس اپستین بار (EBV)
RNA های کوچک کد شده توسط ویروس اپشتین بار (EBER)
گیرنده استروژن (ER)
فرسایش
برداشتن
اگزوفیتیک
فرمت خارج عضلانی (ENE)
پسوند خارج از پانشیمال

F

نکروز چربی
فیبر
نکروز فیبرینوئید
اگزودای فیبرین چرکی
بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNAB)
جریان
هیبریداسیون فلورسانس درجا (FISH)
هیستیوسیت فومی
کانونی
متاپلازی پنجره ای
بخش یخ زده
درجه فورمن

G

گاتا-3
کیسه صفرا
هتروتوپی معده
غده
درجه
بافت دانه بندی
گرانولوم
گروکوت (GMS)
درشت
شرح ناخالص

H

همارتوما
HBME-1
هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری
هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)
سلولهای خون ساز
ناهمگون
هر 2
ویروس هرپس سیمپلکس (HSV)
درجه بالا
دیسپلازی درجه بالا
ضایعه اسکواموس داخل اپیتلیال درجه بالا (HSIL)
هیستیوسیت ها
HMB-45
همگن
ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)
سلول هارتل
درجه هیامز
فوق سلولی
هایپرکروماتیک
هایپرکرومازی
هایپر گرانولوز
هیپرکراتوز
هیپرپلازی
هایپرتروفی
زیر سلولی

I

ایمونوهیستوشیمی (IHC)
ایمونوگلوبولین
عدم فعال سازی ایمنی
ایمونواستین
ناکافی
نفوذی
نفوذ
التهاب
سلول التهابی
نکروز ایسکمیک
سلولهای تومور جدا شده (ITCs)
هیبریداسیون درجا (ISH)
برای تشخیص کافی نیست
پلهای بین سلولی
متاپلازی روده
داخل سیتوپلاسمی
متاستاز حین انتقال
روی هم رفته
تهاجم

J

K

کاریوتیپ
کراتینه شدن
کی-67
کویلوسیت ها
کراس

L

لامینا پروپریا
لارنکس
زخم
لکوسیت
محدود برای تفسیر
درجه کم
دیسپلازی درجه پایین
ضایعه داخل اپیتلیال سنگفرشی درجه پایین (LSIL)
تجمع لنفوئیدی
لنفوسیت ها
لنفوسیتوز
سلول های لنفاوی
تهاجم لنفاوی (LVI)
لنفوم
گره لنفاوی

M

حاشیه
توده
ماست سل ها
بدخیم
نئوپلاسم بدخیم
نئوپلاسم بدخیم سلول دوکی
ملانوسیت
ملانوما
ملان-آ
متاپلازی
متاستاز
سلولهای مزوتلیال
MIB-1
میکروکلسیفیکاسیون
حداقل تهاجمی
تعمیر ناسازگاری (MMR)
میتوز
شکل میتوتیک
موکوزا
موسین
موشکافی
موکیکارمین
چند کانونی
سلول های میواپیتلیال
میکسوئید

N

سلولهای کشنده طبیعی (سلولهای NK)
نئوپلاسم
نکروز
التهاب گرانولوماتوز نکروز کننده
برای بدخیمی منفی است
نوتروفیل
سلول نوروآندوکرین
تومور نورواندوکرین (NET)
کارسینوم نورواندوکرین (NEC)
غیر تشخیصی
لنفوم غیر هوچکین
غیر تهاجمی
التهاب گرانولوماتوز غیر نکروزه
غیرواکنشی
سرطان غیر سلول کوچک
درجه بافت شناسی ناتینگهام
NRAS
آتیپی هسته ای
هسته
هسته ها

O

انکوسیتیک
حفره دهان
اوروفارنکس
پوکی استخوان
مخاط اکسینتیک

P

p16
p40
p53
p63
هتروتوپی پانکراس
متاپلازی پانکراس
متاپلازی سلول های پنتی
پاپیلاری
پارانشیم
نمره PASS
PAX5
PAX8
شیف اسید تناوبی (PAS)
اسید دوره ای شیف به علاوه دیاستاز (PAS-D)
پاراكراتوز
PD-L1
تهاجم اطراف عصبی (PNI)
سلولهای پلاسما
سلول های پلاسماسیتوئید
پلئومورفیک
پولیپ
پیشرو
گیرنده پروژسترون (PR)
پروگزیمال
پیش بینی
ضعیف متمایز شده است
کارسینوم نوروآندوکرین ضعیف
برای بدخیمی مثبت است
pTNM

Q

R

گلبول های قرمز (RBC)
تغییرات واکنشی
هیپرپلازی لنفوئیدی واکنشی
برداشتن
سیدروبلاست ها را حلقه کنید

S

S100
سارکوما
سارکوماتوئید
غدد سباسه
گره لنفاوی سنتینل
سلول حلقه نشانه
دستگاه سینوازال
مخاط روده کوچک
اکتین عضلات صاف (SMA)
الاستوز خورشیدی
SOX10
استوما
استروما
سلول سنگفرشی
اپیتلیوم سنگفرشی
مخاط سنگفرشی
لکه مخصوص
نمونه
سلول دوکی
نئوپلاسم سلول دوکی
اسپونژیوز
اسفنجی
سیناپتوفیزین
سندرم
گزارش سینوپتیک

T

سلول های T
به صورت مماسی تقسیم شده است
بیضه
منطقه تحول
TTF-1
متاپلازی لوله ای
تومور
کپسول تومور
رسوب تومور
لنفوسیت های نفوذ کننده تومور (TILs)
نکروز تومور
رگرسیون تومور
تیروگلوبولین
ندول تیروئید

U

زخم
کولیت اولسراتیو
تمایز نیافته
سلول اوروتلیال
رحم

V

واسکولیت
تهاجم عروقی
اثرات سیتوپاتیک ویروسی
ویروس

W

خوب تمایز یافته است

X

زانتوما

Y

Z

A+ A A-