فرهنگ لغت آسیب شناسی

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W XYZ

A

آبسه

آکانتوز

التهاب حاد

ضمیمه

آدنوما

آدنوکارسینوما

سرطان آدنوسکواموز

بافت چربی

آناپلاستیک

کم خونی

پادتن

آپوپتوز

ناهنجاریهای شریانی

آتروفیک

آتروفی

آتيپيا

آتیپیک

شکل میتوزی غیر معمول

میتوز غیر معمول

AVM

B

بالون زدن کبد

لنفوپلاسماسیتوز پایه

خوش خیم

نئوپلاسم خوش خیم

بافت برداری

ضخامت برسلو

C

کلسیفیکاسیون

کارسینوما

سرطان در محل

کارسینوئید

مصنوع کوتری

CD34

شکاف کلسترول

Cribriform

التهاب مزمن

کروماتین

بیماری کرون

آبسه کریپت

اعوجاج دخمه

کریپتیت

CK7

CK20

سیتوکراتین

سیتوکراتین 7

سیتوکراتین 20

کیست

D

دسمین

دسموپلازی

DIF

تمایز

پخش

ایمونوفلورسانس مستقیم

دیاستال

مجرا

دیسپلازی

E

EBER

سلول اپیتلیال

اپیتلیوم

ویروس اپستین بار (EBV)

RNA های کوچک کد شده توسط ویروس اپشتین بار (EBER)

گیرنده استروژن

ER

فرسایش

برداشتن

اگزوفیتیک

فرمت خارج عضلانی (ENE)

F

فیبروآدنوما

فیبر

FISH

جریان

فلورسانس هیبریداسیون درجا

هیستیوسیت فومی

کانونی

بخش یخ زده

درجه فورمن

G

GATA-3

غده

درجه

بافت دانه بندی

گرانولوم

درشت

شرح ناخالص

H

همارتوما

H&E

هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر پیلوری

هماتوکسیلین و ائوزین

سلولهای خون ساز

ناهمگون

Her2

همگن

HPV

ویروس پاپیلومای انسانی

فوق سلولی

هایپرکروماتیک

هایپرکرومازی

هایپر گرانولوز

هیپرکراتوز

هیپرپلازی

هایپرتروفی

زیر سلولی

I

IHC

ایمونوهیستوشیمی

ایمونوگلوبولین

عدم فعال سازی ایمنی

ایمونواستین

ناکافی

نفوذی

نفوذ

التهاب

سلول التهابی

سلولهای تومور جدا شده (ITCs)

برای تشخیص کافی نیست

پلهای بین سلولی

متاپلازی روده

متاستاز حین انتقال

روی هم رفته

تهاجم

J

K

کاریوتیپ

کراتینه شدن

کی-67

KRAS

L

زخم

لکوسیت

محدود برای تفسیر

LVI

لنفوسیت ها

لنفوسیتوز

تهاجم لنفاوی

لنفوم

گره لنفاوی

M

حاشیه

توده

بدخیم

نئوپلاسم بدخیم

ملانوسیت

ملانوما

متاپلازی

متاستاز

سلولهای مزوتلیال

MIB-1

حداقل تهاجمی

تعمیر ناسازگاری (MMR)

میتوز

شکل میتوتیک

موکوزا

موسین

چند کانونی

میکسوئید

N

نئوپلاسم

نکروز

التهاب گرانولوماتوز نکروز کننده

برای بدخیمی منفی است

سلول نوروآندوکرین

تومور مغز و اعصاب

غیر تشخیصی

لنفوم غیر هوچکین

التهاب گرانولوماتوز غیر نکروزه

غیرواکنشی

سرطان غیر سلول کوچک

هسته

هسته ها

O

پوکی استخوان

P

p16

p40

p53

p63

متاپلازی سلول های پنتی

پاپیلاری

نمره PASS

پاراكراتوز

تهاجم محیطی عصبی

سلول پلاسما

پلئومورفیک

PNI

پولیپ

پیشرو

گیرنده پروژسترون

پروگزیمال

PR

پیش بینی

ضعیف متمایز شده است

برای بدخیمی مثبت است

pTNM

Q

R

واکنشی

برداشتن

سیدروبلاست ها را حلقه کنید

S

S100

سارکوما

سارکوماتوئید

گره لنفاوی سنتینل

سلول حلقه نشانه

الاستوز خورشیدی

SOX10

استوما

استروما

سلول سنگفرشی

سرطان سلولی فلسی

لکه مخصوص

نمونه

سلول دوکی

اسپونژیوز

اسفنجی

سندرم

گزارش سینوپتیک

T

به صورت مماسی تقسیم شده است

منطقه تحول

تومور

کپسول تومور

رسوب تومور

لنفوسیت های نفوذ کننده تومور (TILs)

رگرسیون تومور

U

زخم

کولیت اولسراتیو

تمایز نیافته

سلول اوروتلیال

V

واسکولیت

اثرات سیتوپاتیک ویروسی

ویروس

W

خوب تمایز یافته است

X

Y

Z

A+ A A-