ਮਾਈਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਪਣੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਫਰਵਰੀ 3, 2023

MyPathologyReport.ca

ਮਾਈਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?

MyPathologyReport.ca ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਿਦਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲਾਇਬਰੀ ਬਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਸ਼

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮਾਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਲੱਭੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਡਿਓਡੀਨਲ ਐਡੀਨੋਮਾ

ਇੱਕ duodenal ਐਡੀਨੋਮਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੌਲੀਪ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਓਡੇਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕੈਨਸਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡੀਨੋਕਾਰਕਿਨੋਮਾ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
A+ A A-