ਸੁਆਗਤ ਹੈ

MyPathologyReport.ca ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਮਈ 19, 2022

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲੱਭੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਸ਼

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਲੱਭੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ.

ਐਕਸਪਲੋਰ
A+ A A-