ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਜੇਸਨ ਵਾਸਰਮੈਨ ਐਮਡੀ ਪੀਐਚਡੀ ਐਫਆਰਸੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ
ਜੂਨ 18, 2022


ਇਹ ਲੇਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਸ਼. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਹੇਮਾਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਸਾਇਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਆਟੋਪਸੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏ ਸਰਜੀਕਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੋਟੇ ਸਮੇਤ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼, ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੇਮਾਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਨ ਮੈਰੋਹੈ, ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡ. ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮੇਤ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਈ-ਸੂਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਪਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਮੂਨਾ ਸਰੋਤ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ. ਸਰਜੀਕਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼, ਛੁਟਕਾਰੇਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ) ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ. ਕੈਂਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਨੋਪਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਪੜਾਅ. ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਾਓਪਰੇਟਿਵ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ.

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੀਕ-ਸੂਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਜਾਂਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਕਸਰ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਿohਨੋਹਿਸਟੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੱਬੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ', 'ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ', 'ਅਣਧਾਰਨ', 'ਕੋਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ', ਅਤੇ 'ਆਮ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ 'ਨੈਗੇਟਿਵ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਏ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਬਦਨੀਤੀ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਸ਼ੀਏ, ਲਿੰਫੋਵੈਸਕੁਲਰ ਹਮਲਾਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਰੀਨੀਯੂਰਲ ਹਮਲਾ. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਉਲਟ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ' ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਬੇਨਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹੈ?

ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਮ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (2% ਤੋਂ ਘੱਟ) ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਨੰ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਕਸਰ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗਰੇਡ, ਉੱਚ-ਗਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਕੀ cytologic atypia ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਨੰ. ਸਾਇਟੋਲੋਜਿਕ atypia ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇਟੋਲੋਜਿਕ ਐਟੀਪੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚਣ ਵੇਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇਟੋਲੋਜਿਕ ਐਟੀਪਿਆ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਜਲੂਣ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਇਟੋਲੋਜਿਕ ਐਟੀਪੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਐਟੀਪੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਨੰ ਅਟਿਪਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਿਪਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚਣ ਵੇਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਐਟਿਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਜਲੂਣ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੋਗ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਐਟੀਪਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਟੈਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋ ​​ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੀ. ਅਟੀਪੈਕਲਲ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਵਕ (ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ) ਐਟੀਪੀਕਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚਣ ਵੇਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਟੈਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਜਲੂਣ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਕੀ atypia ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ?

ਨੰ ਅਟਿਪਿਆ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਿਪਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚਣ ਵੇਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ, ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਟਿਪਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਐਟੀਪਿਆ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਟੀਪੀਆ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ।

ਕੀ ਮੈਟਾਪਲੇਸੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਮੈਟਾਪਲਾਸੀਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਾਪਲੇਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੈਰੇਟ ਦੀ ਠੋਡੀ ਅਨਾਦਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਡੀਨੋਕਾਰਕਿਨੋਮਾ.

ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਹਨ?

ਨੰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਿੰਫੋਮਾ, ਮੇਲਾਨੋਮਾਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਕੋਮਾ.

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਸ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਜਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਊਮਰ.

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਸ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਜਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਿਊਮਰ.

ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਪ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾਟੋਮਿਕਲ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ, ਹੇਮਾਟੋਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

A+ A A-