ਘੁਸਪੈਠੀਏਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਘੁਸਪੈਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ.

ਘੁਸਪੈਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਿorਮਰ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ (ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ) ਜਾਂ ਘਾਤਕ (ਕੈਂਸਰ). ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿorsਮਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ.

ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਟੁ ਵਿੱਚ. ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ appropriateੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

A+ A A-