ਲਿukਕੋਸਾਈਟਸਲਿukਕੋਸਾਈਟਸ ਕੀ ਹਨ?

ਲਿukਕੋਸਾਈਟਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਲਿ leਕੋਸਾਈਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ (ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ) ਹੈ. ਇਮਿuneਨ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਕਿਸੇ ਰੋਗ -ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਲੂਣ.

ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲਾਗ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਲਿukਕੋਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

A+ A A-