Flödescytometri


Mars 4, 2023


Inom patologi hänvisar "flöde" ofta till flödescytometri, ett laboratorietest som används för att analysera de fysiska och kemiska egenskaperna hos kroppsvätskor och vävnader som blod och benmärg. Detta test möjliggör samtidig analys av flera fysikaliska och/eller kemiska egenskaper hos enskilda celler som strömmar genom en optisk och/eller elektronisk detektionsapparat. Detta test används ofta vid diagnos och övervakning av blodcancer som t.ex lymfom och leukemi även om det kan användas för en mängd andra tillstånd också.

Varför utförs flödescytometri?

 • Cellräkning: Flödescytometri används för att räkna och analysera de fysiska egenskaperna hos celler, såsom storlek och komplexitet. Vissa typer av celler som t.ex blaster kan inte räknas med detta test.
 • Biomarkördetektering: Tekniken identifierar och kvantifierar specifika biomarkörer på ytan eller inuti cellerna, vilket är avgörande för att diagnostisera sjukdomar.
 • Diagnos och övervakning av sjukdom: Det är avgörande för att diagnostisera blodcancer, immunbrister och infektionssjukdomar genom att analysera blodkropparnas egenskaper. Flow används också för att övervaka behandlingseffekter och för att leta efter återkommande sjukdomar.
 • Immunfenotypning: Detta är processen att identifiera förekomsten och mängden av vissa celltyper i ett prov, avgörande för att diagnostisera specifika typer av leukemi och lymfom, såväl som att övervaka infektionssjukdomar som HIV.

Hur utförs flödescytometri?

 1. Provberedning: Ett prov som innehåller celler, såsom blod, benmärg eller vävnadslysat, framställs genom att suspendera celler i en buffertlösning. Celler kan färgas med fluorescerande färgämnen eller antikroppar märkta med fluorescerande markörer som binder till specifika cellkomponenter eller markörer.
 2. Körning av provet: Det förberedda provet placeras i flödescytometern. Maskinen använder ett fluidsystem för att dra provet in i en smal, hydrodynamiskt fokuserad ström av vätska. Celler är inriktade så att de passerar genom laserstrålen en i taget.
 3. Detektion: När celler passerar genom lasern sprider de ljus och de fluorescerande markörerna exciteras och avger ljus vid olika våglängder. Detektorer fångar detta ljus (både spridd och emitterad fluorescens) och omvandlar det till elektriska signaler.
 4. Analys: Data som samlas in av flödescytometern analyseras med hjälp av specialiserad programvara. Varje cells egenskaper kan visualiseras i plotter eller histogram, vilket möjliggör analys av tusentals till miljontals celler under en kort period.

Hur beskrivs resultaten av detta test i en patologirapport?

Resultaten av flödescytometri i en patologirapport beskrivs vanligtvis på ett detaljerat och strukturerat sätt, med fokus på de specifika egenskaperna och populationerna av celler som analyseras under testet. Rapportens innehåll och format kan variera beroende på testets syfte, vilken typ av prov som analyseras och den specifika sjukdom eller tillstånd som undersöks. De flesta flödescytometrirapporter kommer dock att innehålla följande nyckelelement:

 • Provinformation: Detaljer om det testade provet, inklusive typ av prov (t.ex. blod, benmärg, lymfkörtelvävnad), insamlingsdatum och all relevant patientinformation.
 • Metod: En kort beskrivning av den använda flödescytometrimetoden, inklusive information om cellförberedelse, färgningsprotokoll och vilka typer av fluorescerande markörer (antikroppar) som används.
 • Panel av markörer: En lista över de specifika cellytmarkörerna (antigener) och/eller intracellulära markörer som testats, tillsammans med de fluorescerande etiketter som används. Detta avsnitt ger insikt i målen för analysen, som är avgörande för att identifiera specifika cellpopulationer.
 • Resultat: Detta är kärnavsnittet i rapporten, som presenterar resultaten från flödescytometrianalysen. Resultaten rapporteras ofta som procent eller absolut antal av celler som uttrycker specifika markörer, vilket indikerar närvaron och andelen av olika celltyper i provet. Till exempel, i samband med leukemi eller lymfom, skulle rapporten specificera immunfenotypen för de maligna cellerna, som t.ex. CD19+ B-celler or CD3+ T-celleroch deras andel i förhållande till hela den analyserade cellpopulationen.
 • Tolkning: Patologen ger en tolkning av resultaten och förklarar vad fynden betyder i samband med patientens kliniska presentation och andra laboratoriefynd. Detta avsnitt kan innehålla en diagnos (t.ex. identifiering av en specifik typ av leukemi), prognostisk information och rekommendationer för ytterligare tester eller behandling.
 • Grafik: Vissa rapporter kan innehålla histogram eller spridningsdiagram som visuellt representerar data som erhållits från flödescytometrianalysen. Dessa visuella hjälpmedel kan hjälpa till att illustrera fördelningen och egenskaperna hos de analyserade cellpopulationerna.
provflödescytometriresultat
Ett exempel på de resultat som produceras av flödescytometri.

Om den här artikeln

Läkare skrev den här artikeln för att hjälpa dig att läsa och förstå din patologirapport. Kontakta oss om du har frågor om den här artikeln eller din patologirapport. För en fullständig introduktion till din patologirapport, läs den här artikeln.

Andra hjälpsamma resurser

Atlas av patologi
A+ A A-