สอบถามเพิ่มเติม

คุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความของเราหรือไม่? ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งคำถามหรือความคิดเห็นของคุณ และสมาชิกในทีมของเราจะตอบกลับทางอีเมลโดยเร็วที่สุด โปรดทราบว่าในขณะนี้ เราสามารถตอบคำถามหรือความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ MyPathologyReport ไม่สามารถเข้าถึงเวชระเบียนของคุณหรือผลลัพธ์ใด ๆ ของคุณรวมถึงรายงานพยาธิวิทยาของคุณ หากคุณกำลังพยายามเข้าถึงผลลัพธ์ของคุณ โปรดติดต่อโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบหรือพูดคุยกับแพทย์ของคุณ

    A+ A A-