ภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบกพร่องหมายถึงอะไร?

Immunoreactivity เป็นคำที่นักพยาธิวิทยาใช้เพื่ออธิบายผลการทดสอบที่เรียกว่า อิมมูโนวิทยา. การทดสอบนี้ดำเนินการเพื่อดูว่าเซลล์ในตัวอย่างเนื้อเยื่อสร้างโปรตีนที่น่าสนใจหรือไม่

เซลล์ที่สร้างโปรตีนอาจอธิบายได้ว่า ปฏิกิริยา หรือบวก เซลล์ที่ไม่ได้ผลิตโปรตีนอาจอธิบายได้ว่า ไม่เกิดปฏิกิริยา หรือเชิงลบ หากทำอิมมูโนฮิสโตเคมี ผลการทดสอบมักจะถูกอธิบายไว้ในส่วนคำอธิบายด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือส่วนความคิดเห็นของรายงานพยาธิวิทยาของคุณ

A+ A A-