Hastalar için patoloji sözlüğüpatoloji sözlüğü nedir?

Patoloji sözlüğü, patoloji raporlarında patologlar tarafından kullanılan en yaygın terimler ve ifadeler için hasta dostu tanımların bir koleksiyonudur. Bu tanımlar genel kavramları tanımlar. ziyaret edin Tanı Kitaplığı tanınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için. Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X YZ

A

apse
Akantoz
Akut inflamasyon
ek
Adenom
Adenokarsinom
adenomyozis
Adenoskuamöz karsinom
Yağ dokusu
Böbreküstü bezi
anaplastik
Anemi
anjiyoinvazyon
antikor
Apokrin
Apoptozis
Arteriyovenöz malformasyon (AVM)
atrofik
Atrofi
atipi
alışılmamış
Atipik mitotik figür
atipik mitoz

B

B hücreleri
balonlaşan hepatosit
bazal lenfoplazmasitoz
bazaloid neoplazm
Iyi huylu
iyi huylu neoplazm
Biyopsi
Meme kanseri
Breslow kalınlığı

C

kireçlenme
kanser
Yerinde karsinom
Karsinoid
koter artefaktı
CD20
CD3
CD30
CD34
CD5
CD68
CDX-2
kolesterol yarığı
kribriform
Kronik iltihap
kromatin
Kolon
Kolon kanseri
kolon mukozası
Crohn hastalığı
kripto apsesi
şifre bozulması
kriptot
sitokeratin
Sitokeratin 5 (CK5)
Sitokeratin 7 (CK7)
Sitokeratin 20 (CK20)
sitolojik atipi
Kist
sitoplazma

D

Desmin
desmoplazi
DIF
farklılaştırılmış
diffüz
Doğrudan immünofloresan
merkezden uzak
kanal
Displazi

E

Ödem
endofitik
Eozinofil
Epitel hücre
epitelyum
Epstein-Barr virüsü (EBV)
Epstein-Barr virüsü ile kodlanmış küçük RNA'lar (EBER)
Östrojen reseptörü (ER)
Erozyon
Eksizyon
ekzofitik
Ekstranodal genişleme (ENE)
Ekstraparankimal uzantı

F

yağ nekrozu
fibrosis
fibrinoid nekroz
İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)
BALIK
akış
Floresan in situ hibridizasyon
köpüklü histiyosit
Odak
Foveolar metaplazi
Donmuş bölüm
Fuhrman derecesi

G

CAT-3
Safra kesesi
mide heterotopisi
bez
sınıf
granül hücre tümörü
Granülasyon dokusu
granülom
Grocott (GMS)
Brüt
Kaba açıklama

H

hamartom
Helicobacter pylori
H. pylori
Hematoksilen ve eozin (H&E)
hematopoietik hücreler
Heterojen
HER2'ü
Yüksek sınıf
Yüksek dereceli displazi
Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL)
Homojen
İnsan papilloma virüsü (HPV)
Hurthle hücresi
Hyams notu
hiperselüler
hiperkromatik
hiperkromazi
hipergranüloz
Hiperkeratoz
Hiperplazi
hipertrofi
hiposelüler

I

İmmünohistokimya (IHC)
İmmünoglobulin
immünoreaktivite
bağışıklık
Yetersiz
infiltratif
Süzülme
Iltihap
inflamatuar hücre
iskemik nekroz
İzole tümör hücreleri (ITC'ler)
Teşhis için yetersiz
hücreler arası köprüler
bağırsak metaplazisi
İntrasitoplazmik
Transit metastaz
İçine
Istila

J

K

Karyotip
keratinizasyon
ki-67
koilositler
KRAS

L

lamina propria
yara
Lökosit
yorumlama için sınırlı
Düşük dereceli
Düşük dereceli displazi
Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL)
lenfoid agrega
lenfosit
lenfositoz
Lenfovasküler invazyon (LVI)
Lenfoma
Lenf düğümü

M

Kenar
Kitle
habis
malign neoplazm
Melanosit
Melanom
Metaplazi
metastaz
mezotel hücreleri
MIB-1
mikrokalsifikasyon
Minimal invaziv
Uyumsuzluk onarımı (MMR)
karyokinez
Mitotik figür
Mukoza
musin
Müsinöz
müsikarmin
multifokal
miksoid

N

neoplazma
Nekroz
Nekrotizan granülomatöz inflamasyon
Malignite için negatif
nötrofil
nöroendokrin hücre
Nöroendokrin tümör (NET)
Nöroendokrin karsinom (NEC)
Teşhis amaçlı olmayan
Hodgkin olmayan lenfoma
Nekrotizan olmayan granülomatöz inflamasyon
Reaktif olmayan
Küçük hücreli olmayan karsinom
Nottingham histolojik derecesi
nükleer atipi
çekirdek
nükleol

O

onkositik
Ağız boşluğu
orofarenks
kemiksi

P

p16
p40
p53
p63
pankreas heterotopisi
pankreas metaplazisi
Paneth hücre metaplazisi
Papiller
parankim
GEÇTİ puanı
PAX-8
Periyodik Asit Schiff (PAS)
Periyodik Asit Schiff artı Diastaz (PAS-D)
Parakeratoz
Perinöral invazyon (PNI)
Plazma hücresi
pleomorfik
Polip
Öncü
Progesteron reseptörü (PR)
proksimal
Prognoz
Kötü farklılaşmış
Kötü diferansiye nöroendokrin karsinom
Malignite için pozitif
pTNM

Q

R

Kırmızı kan hücreleri (RBC'ler)
reaktif değişiklikler
Reaktif lenfoid hiperplazi
Rezeksiyon
halka sideroblastlar

S

S100
sarkom
sarkomatoid
Sentinel lenf düğümü
taş yüzük hücresi
İnce bağırsak mukozası
güneş elastozu
SOX10
gözenek
Stroma
Skuamöz hücre
Skuamöz hücre karsinoması
özel leke
Örnek
İğsi hücre
iğ hücreli neoplazmı
süngeroz
süngerimsi
sinaptofizin
sendrom
sinoptik rapor

T

T hücreleri
teğetsel kesitli
Testis
Dönüşüm bölgesi
TTF-1
Tubal metaplazi
Tümör
tümör kapsülü
tümör depozitosu
Tümör infiltre edici lenfositler (TIL'ler)
tümör nekrozu
tümör gerilemesi
Tiroglobulin
Tiroid nodülü

U

Ülser
Ülseratif kolit
farklılaşmamış
ürotelyal hücre
Uterus

V

Vaskülit
damar invazyonu
Viral sitopatik etkiler
virüs

W

İyi farklılaşmış
İyi diferansiye nöroendokrin tümör

X

Ksantom

Y

Z

A+ A A-